Таг: Валентина Божиновска

АЛО ВАЛЕ, AЛО ВАЛЕ, ЈАВИ СЕ, ЈАВИ СЕ!

Соборно Православие со неверување забележа дека овој православен Божиќ за првпат ниту еден медиум не го пренесе обраќањето на Валентина Вале Божиновска.

Прочитај повеќе

ВАЛЕНТИНА, ЈАВИ СЕ!

(Повод: регистрацијата на верска заедница на православните Албанци во РМ)

Поминаа денови откако се официјализираше една нова православна групација во Македонија, а никаде ниту трага, ниту глас од претседателката на Kомисијата за односи со верски заедници, Валентина, за да се произнесе во однос на спомнатото.

Прочитај повеќе

Во строг пост Валентина го гони Телото Христово Црквата!

Претседателката на владината Комисија за односи со религиозните групи, Валентина Божиновска, изјавува дека: „не­доз­во­ли­во е во вре­ме на пост, христи­ја­нин на хри­сти­ја­нин да ви фр­ла гро­зни бом­би. Мал­ку да има па­мет ли­де­рот на СДСМ, Зо­ран За­ев ќе ре­че јас ова не го пра­вам за вре­ме на строг пост. Ова е по­ткопување на ре­ли­ги­ја­та, на де­мо­хри­сти­јан­ски­от прин­цип, на кул­ту­ра­та, на тра­ди­ци­ја­та, ова е вој­на ме­ѓу Ма­ке­дон­ци­те и Ма­ке­дон­ци­те. Ајде ќе се уда­ви­ме си­те ме­ѓу­се­бе. На­пра­ви та­ква ме­то­до­ло­ги­ја, за вре­ме на пост го раз­ру­ши прин­ци­пот. Се­то тоа што го гра­де­ла ВМРО-ДПМНЕ ка­ко демо­хри­сти­јан­ска пар­ти­ја, тој го раз­урна за вре­ме на строг пост“ – додава Валентина.

Прочитај повеќе

Овозможено од WordPress & Темплејт на Anders Norén