“Државата не треба да бега од одговорност и мора да ја регистрира ПОА, зошто Законот за извршување на одлуките на судот во Стразбур запретува остри санкции за сите повикани државни органи кои нема да постапат согласно донесената пресуда.”-тврди поранешниот претседател на Уставниот суд, Трендафил Ивановски

Во чл.3 од законот, пишува:
“Извршувањето на одлуките на Судот, согласно со Европската конвенција за заштита на човековите права и основните слободи е задолжително за Република Македонија.”

(Објавено во “Слободен Печат”, на 03.05.2018 год.)