Европскиот суд за човекови права во Стразбур, со својата правосилна пресуда, наједноставно кажано утврдил дека: регистрацијата на ПОА не го загрозува поредокот, јавниот ред, моралот или било кое право или слобода на другите луѓе, како единствени причини поради кои може да биде оспорена!